.

 

 

 

FIRMA

Specja­li­zu­jemy się w pra­cach napraw­czych, rekon­struk­cyj­nych, zabez­pie­cze­nio­wych i innych, ale takich, które wyma­gają spe­cjal­nego podej­ścia. Od góry.

Tam, gdzie ogra­ni­czona prze­strzeń lub uliczny ruch nie pozwala usta­wić rusz­to­wań, tam, gdzie nie się­gnie dra­bina, roz­wią­za­niem jest tech­nika wspi­nacz­kowa. Nie są prze­szkodą duże wyso­ko­ści, ani zawiłe kon­struk­cje dachów bez moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia sta­bil­nych pode­stów. Brak rusz­to­wań, to także niż­sze koszty.

Reali­zu­jemy sze­roki zakres prac, zależ­nie od wyzwań, jakim musi spro­stać klient. Każde zada­nie jest inne, każde to osobna ope­ra­cja — prze­my­ślana i spraw­nie przeprowadzona.

Cenimy sobie kon­takt z klien­tem i chęt­nie, opie­ra­jąc się na zdo­by­tym doświad­cze­niu, dora­dzimy przy wybo­rze mate­ria­łów, czy moż­li­wych do zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gii. Satys­fak­cję spra­wia nam trwa­łość efek­tów naszej pracy. To dzięki solid­no­ści i zaan­ga­żo­wa­niu — lubimy cho­dzić po dachach, ale nie­ko­niecz­nie wciąż po tych samych.

SPECJALNOŚCI

Prace remon­towe
i napraw­cze

WIĘCEJ

malo­wa­nie

docie­pla­nie

naprawy tyn­kar­skie

naprawy dekar­skie

Zabez­pie­cze­nia
i zapory

WIĘCEJ

odpa­da­jące tynki

ptaki; gołę­bie i inne

kolce, siatki, kratki

daszki ochra­nia­jące

Likwi­do­wa­nie
zagro­żeń

WIĘCEJ

zale­ga­jący śnieg

nawisy śnieżne

sople lodu

oblu­zo­wane tynki

Mycie i kon­ser­wa­cja
ele­wa­cji

WIĘCEJ

mycie ciśnie­niowe

malo­wa­nie

■ pęk­nię­cia i rysy

świe­tliki dachowe

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

TERMODERNIZACJE

termomod

Termo­mo­der­ni­za­cja to dobrze prze­my­ślana stra­te­gia. Za najwięk­sze straty cie­pła odpo­wia­dają duże prze­szklone powierzch­nie – świe­tliki, ażu­rowe ściany pełne szyb, czy widne pod­da­sza. Bez ocie­ple­nia tych ele­men­tów ogrze­wa­nie wnę­trza sta­no­wić będzie nie­ma­le­jący koszt i marnotrawstwo.

IMPREGNACJE

Ściany muro­wane lub beto­nowe czę­sto pozo­stają nie­otyn­ko­wane gdyż ozdobą jest wła­śnie ich surowa forma. Takie ściany trzeba zabez­pie­czyć przed wil­go­cią pocho­dzącą ze śniegu lub desz­czu. Przed znisz­cze­niami chro­nimy mury sto­su­jąc bez­barwne impre­gnaty sili­ko­nowe – trwałe i nie­ak­tywne chemicznie.

DACHYBLACHY

Dla unik­nię­cia czę­stych napraw lub poważ­nych remon­tów bar­dzo ważne jest okre­sowe spraw­dza­nie stanu tech­nicz­nego dachu. Nie wszystko widać z ziemi i nie każda usterka natych­miast alar­muje dra­ma­tycz­nymi skut­kami. Wystar­czy popa­trzeć jakie szkody powo­dują choćby…
nie­drożne rynny.

O CENACH

Charak­ter Pań­stwa zle­ceń, a naszych prac wyklu­cza przed­sta­wie­nie cen­nika usług. Przed zada­niem jakie mamy wyko­nać musimy poznać miej­sce pracy, warunki tam panu­jące, moż­li­wo­ści moco­wa­nia sta­no­wisk, rodzaj i sto­pień uszko­dzeń, wybrać tech­no­lo­gię i okre­ślić zwią­zany z nią czas pracy.

Nikogo nie zorien­tuje cena podana z dokład­no­ścią jed­nego zera przed prze­cin­kiem. Krótko mówiąc — nie ruszymy, póki Pań­stwo nie zadzwo­nią lub nie wyślą wia­do­mo­ści. Umó­wić się łatwo — dla Klien­tów mamy zawsze czas. Zapraszamy.

KONTAKT

Znacie więc Pań­stwo nasze moż­li­wo­ści. Pozo­staje nam umó­wić się i spo­tkać, żeby poznać szcze­góły przed­się­wzię­cia.
Najła­twiej skon­tak­tować się dzwo­niąc na numer:

500 404 106

lub napi­sać na adres:

biuro@podniebni.eu

SPÓŁDZIELNIA ALPINISTYCZNAPODNIEBNI

01–799 WARSZAWA

ul. Zyg­munta Kra­siń­skiego 38B/13

KRS: 0000584641     NIP: 5252635574     REGON: 362990278